Bilangan Permohonan Pinjaman Komputer Dan Kenderaan Yang Diluluskan Perbendaharaan Negeri Kelantan
Bilangan Permohonan Pinjaman Komputer dan Kenderaan Yang Diluluskan Perbendaharaan Negeri Kelantan
MYHRMIS MOBILE
splwpk-multilang
splwpk-advanced-search-function
 
 
 
 
 
splwpk-feedback-form
Search FAQs
View all frequently asked questions

Semasa menyediakan penyata penyesuaian amanah/deposit jika berlaku perbezaan di antara baki jabatan dengan baki Bendahari Negeri ianya perlu dilakukan mengikut format-format sebagaimana berikut:

Campur:

 1. Terimaan diambil kira (kredit) dalam rekod Bendahari Negeri, tetapi belum diambilkira dalam rekod jabatan (SENARAI 'A').
 2. Bayaran telah diambil kira dalam rekod jabatan tetapi belum dalam rekod Bendahari Negeri (SENARAI 'B').

Tolak:

 1. Bayaran telah ditolak (Debit) dalam rekod Bendahari Negeri tetapi belum diambilkira dalam rekod jabatan (SENARAI 'C').
 2. Terimaan telah diambilkira dalam rekod jabatan tetapi belum diambilkira oleh Bendahari Negeri (SENARAI 'D').

Campur/Tolak:

 1. Lain-lain pelarasan Debit/Kredit (perbezaan yang tidak dapat dikesan oleh jabatan melalui terimaan atau bayaran ( SENARAI 'E').

Semasa menyediakan penyata penyesuaian di mana baki jabatan dengan baki Bendahari Negeri berbeza disebabkan kerana baki tahun lepas belum diambilkira dalam laporan L400 dan L405.

 1. Untuk mendapatkan baki mengikut rekod jabatan di mana baki tahun lepas hendaklah dicampurkan dengan urusniaga semasa.
 2. Senarai 'E' perlu dilampirkan untuk memasukkan jumlah tahun lepas yang belum diambilkira oleh Bendahari Negeri dan jumlah tersebut perlu ditolak dengan baki jabatan untuk mendapatkan baki mengikut rekod Bendahari Negeri.

Untuk mendapatkan balik wang deposit atau wang tahanan (bond pelaksanaan) di mana individu atau kontraktor perlu menghantar balik resit yang diberi semasa bayaran dibuat atau memberi nombor baucer di mana wang tahanan ditolak semasa bayaran dilakukan.

Bagi menyegerakan penyediaan dokumen, agensi kerajaan perlu;
 1. Menentukan dokumen perjanjian telah diluluskan oleh Penasihat Undang-undang
 2. Memastikan salinan contoh perjanjian dicatatkan dalam dokumen tender
 3. Draf dokumen perjanjian disediakan dalam tempoh masa yang ditetapkan
 4. Draf dokumen perjanjian dipersetujui dan ditandatangani oleh kontraktor dalam tempoh masa yang ditetapkan
 5. Dokumen perjanjian dimatikan setem atau pengecualian duti setem
 6. Semua dokumen sampingan seperti bon pelaksanaan perjanjian lengkap dan disempurnakan
 7. Dokumen perjanjian dihantar untuk ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa
EFT
 1. Jabatan tuan hendaklah mendapatkan satu salinan "makluman kredit" daripada pihak bank yang membu yang membuktikan bayaran tersebut telah dimasukkan ke akaun.
 2. Membuat Resit dan Penyata Pemungut dan memasukkan kod hasil yang sepatutnya.
 3. Penyata Pemungut tersebut tidak perlu dihantar ke bank.
 4. Kembarkan satu salinan "makluman kredit" yang diterima dari bank pada setiap Penyata Pemungut untuk semakan Pejabat Perbendaharaan Negeri dan Pejabat Audit.
 5. Resit asal hendaklah dihantar kepada Pejabat Pembayar sebagai bukti penerimaan bayaran tersebut.
Dokumen yang perlu disediakan untuk menyediakan Sijil Gaji Akhir (LPC) ialah 3 salinan Sijil Gaji Akhir (Kew 101-Pin 1/82), 3 salinan slip gaji, satu salinan surat pertukaran pegawai/kakitangan dan satu salinan Kew 8. Sekiranya ada potongan pinjaman kenderaan dan komputer perlulah disertakan tambahan salinan kepada kedua-dua potongan tersebut. Kesemua dokumen di atas perlu dibuat 1 salinan untuk rujukan dan simpanan Bahagian Pinjaman.

Bagi menyediakan Kew 8, perlulah ada butir-butir perubahan, tarikh sepertimana tertera di dalam butir-butir perubahan dan hendaklah ditandatangani oleh seorang pegawai dan seorang ketua pembantu tadbir. 

Tarikh akhir penghantaran Borang Perubahan Gaji (KEW 320) di peringkat PTJ adalah sebelum atau pada 4hb setiap bulan kecuali ada perubahan akan dimaklumkan. Sila rujuk Pekeliling Pembayaran Gaji Tahunan.

Sebab-sebab atau justifikasi mengikut SPP, serta klausa yang berkait dengan dokumen berserta 
tempoh masa yang dipohon.
Kelulusan EOT hanya YB Pegawai Kewangan Negeri sahaja yang layak memberi kelulusan dan 
diperakui oleh Pegawai Penguasa (SO).

Aset ialah harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan kerajaan yang dibeli atau disewa beli dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan

Aset Alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan.

Aset Alih terbahagi kepada dua (2) kumpulan iaitu :

 1. Harta Modal (Aset Alih Dipermodalkan) Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM2,000 (Ringgit Malaysia Dua Ribu) atau lebih setiap unit.
 2. Aset Alih Bernilai Rendah (Aset Alih Tidak Dipermodalkan) Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM2,000 (Ringgit Malaysia Dua Ribu) setiap unit.

Kerajaan Negeri mengguna pakai Pekeliling Perbendaharaan Malaysia (1PP), Tatacara Pengurusan Aset Alih dan boleh mendapatkannya melalui http://www.treasury.gov.my.

KEW.PA-7 hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset dalam dua (2) salinan. Satu (1) salinan senarai tersebut hendaklah disimpan oleh Pegawai Aset manakala satu (1) salinan dipamerkan di lokasi. KEW.PA-7 hendaklah dikemas kini dari semasa ke semasa apabila terdapat perubahan kuantiti, lokasi atau pegawai penempatan.

Pegawai Aset tidak boleh menandatangani KEW.PA-2 dan KEW.PA-3. Ketua Jabatan/Bahagian/Seksyen/Unit hendaklah menyemak dan mengesahkan maklumat yang terdapat dalam KEW.PA-2 dan KEW.PA-3 sebelum menandatangani di ruangan tersebut.

Pemeriksaan secara terperinci ke atas semua aset alih Kerajaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun.

Jabatan A telah mendapat kelulusan untuk melupuskan kenderaan melalui kaedah sebut harga. Walau bagaimanapun setelah sebut harga dipelawa tiada berminat. Jabatan A telah menerima permohonan daripada sebuah Institut yang berminat untuk menggunakan kenderaan tersebut bagi tujuan pembelajaran. Adakah Jabatan boleh meminda kaedah pelupusan daripada sebut harga kepada hadiah?

Permohonan untuk meminda kaedah pelupusan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus sebelum tamat tempoh kelulusan pelupusan.

Ketua Jabatan hendaklah menyediakan Laporan Awal Kehilangan Aset Alih Kerajaan KEW.PA-28 bagi kehilangan aset yang telah berlaku di jabatan di bawah kawalannya. Bagi kehilangan yang melibatkan seseorang Ketua Jabatan, Laporan Awal hendaklah disediakan oleh pegawai atasannya di peringkat Kementerian atau Ibu Pejabat.

Langkah-langkahnya ialah :

 1. Jabatan kenal pasti aset yang hendak dilupuskan
 2. Ketua Jabatan hendaklah melantik pegawai sebagai Ahli Lembaga Pemeriksa dengan menggunakan borang KEW.P.A.15 yang terdiri daripada 2 orang dan tempoh lantikan tidak melebihi 2 tahun
 3. Bagi pelupusan kenderaan jabatan dan peralatan ICT, hendaklah mengisi borang Perakuan Pelupusan (PEP) KEW.P.A. 16 dan dihantar ke JKR Mekanikal untuk pemeriksaan
 4. Kemukakan Laporan Lembaga Pemeriksa KEW.P.A.17 yang telah ditandatangan oleh Lembaga Pemeriksa bersama syor pelupusan kepada Pejabat Kewangan Negeri untuk diluluskan oleh Pegawai Kewangan Negeri sekiranya melebihi had kuasa pelupusan
 5. Setelah menerima kelulusan daripada Pegawai Kewangan Negeri, jabatan hendaklah membuat pelupusan sebagaimana yang telah diluluskan
 6. Sediakan sijil pelupusan KEW.P.A.19 dan dihantar kepada Pegawai Kewangan Negeri dan direkod di jabatan
 1. Lapor kehilangan serta merta kepada Ketua Jabatan.
 2. Buat laporan kepada polis dalam tempoh 24 jam.
 3. Jabatan menyediakan laporan awal (Kew. P.A.28) dan dihantar kepada Perbendaharaan atau Audit Negeri.
 4. Jabatan hendaklah menubuhkan Jawatankuasa Penyiasat dalam masa 2 minggu dari tarikh laporan awal ditandatangani.
 5. Jawatankuasa Penyiasat mengemukakan laporan siasatan dengan menggunakan borang Kew. P.A.29.
 6. Kemukakan laporan akhir kepada Perbendaharaan melalui borang Kew. P.A.30 dalam tempoh 2 bulan.
 7. Kemukakan Sijil Hapuskira Aset melalui borang Kew. P.A.31 kepada Perbendaharaan.

Aset yang disewa daripada syarikat/pembekal/pengilang seperti mesin fotostat, kenderaan dan sebagainya tidak perlu didaftarkan di bawah tatacara ini. Satu senarai aset yang disewa hendaklah disediakan oleh Jabatan/ PTJ bagi tujuan rekod.

Kerajaan Negeri menerima pakai Pekeliling Perbendaharaaan Malaysia (1PP). Semua perkara berkaitan Perolehan Kerajaan terkandung pekeliling tersebut iaitu bidang Perolehan Kerajaan (PK. 1 hingga PK. 8) dan ia boleh dimuat turun melalui laman sesawang http://www.treasury.gov.my 

Kategori perolehan terbahagi kepada tiga (3) iaitu :

 1. Bekalan
 2. Perkhidmatan
 3. Kerja

 

Had nilai pembelian terus bekalan dan perkhidmatan adalah sehingga RM20,000 bagi setiap jenis item setahun atau sesuatu kontrak. Walau bagaimanapun bagi pembelian terus, agensi perlu mendapatkan sekurang-kurangnya tiga (3) tawaran bagi maksud kajian pasaran.

Sebut harga bagi bekalan, perkhidmatan dan kerja adalah tertakluk kepada had nilai seperti berikut:

 1. Perolehan Bekalan/Perkhidmatan
  1. Had nilai sebut harga adalah RM20,000 – RM50,000 (Sebut harga B)
  2. Had nilai umum sebut harga bagi perolehan bekalan/perkhidmatan adalah di antara RM50,000 hingga RM500,000 (Sebut harga)
  3. Perolehan bekalan/perkhidmatan yang bernilai melebihi RM50,000 hingga RM100,000 hendaklah dipelawa di kalangan sekurang-kurangnya lima (5) pembekal/syarikat bertaraf Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan; dan
  4. Perolehan bekalan/perkhidmatan yang bernilai melebihi RM100,000 hingga RM500,000 hendaklah dipelawa daripada sekurang-kurangnya lima (5) pembekal/syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan terbuka kepada syarikat Bumiputera/Bukan Bumiputera.
 2. Perolehan Kerja-Kerja Kecil
  1. Bagi perolehan kerja-kerja kecil atau pembaikan yang tidak mengubah struktur asal yang dianggarkan bernilai melebihi RM20,000 hingga RM50,000 perolehan bolehlah dibuat berdasarkan Jadual Kadar Harga Kejuruteraan Awam. Pemilihan kontraktor hendaklah dibuat secara adil seperti undian atau pusingan atau sebut harga di kalangan kontraktor Gred G1 yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (BPKU);
  2. Bagi perolehan kerja-kerja kecil atau pembaikan yang tidak mengubah struktur asal dan yang tidak mempunyai Jadual Kadar Kejuruteraan Awam yang bernilai melebihi RM20,000 hingga RM500,000 Agensi hendaklah mempelawa sebut harga di kalangan kontraktor Gred G1 (sehingga RM200,000) dan Gred G2 (melebihi RM200,000 sehingga RM500,000) yang berdaftar Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dengan gred, kategori dan pengkhususan yang berkaitan serta Sijil Taraf Bumiputera (STB) jika berkaitan.

 

Perolehan bekalan/ perkhidmatan / kerja yang melibatkan perbelanjaan tahunan atau sesuatu kontrak melebihi RM500,000.00.

Jawatankuasa Pembuka Sebutharga tidak diperlu dilantik. Penyebut Harga boleh mengemukakan dokumen sebut harga terus kepada Urus Setia melalui faks/surat/e-mel seperti yang ditetapkan oleh Agensi.

Memandangkan perolehan melebihi RM20,000 hingga RM50,000 perlu diperoleh dari kalangan syarikat tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan, maka hanya syarikat yang berdaftar dalam kod bidang yang berkaitan sahaja boleh dipelawa.

Keahlian jawatankuasa hendaklah tidak kurang daripada dua (2) orang, iaitu seorang pengerusi dan seorang ahli, di mana salah seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan dan Profesional atau setaraf.

Peti tawaran hendaklah disediakan dengan dilabelkan tajuk sebut harga, tarikh dan waktu sebut harga peti tawaran ditutup. Peti 85 / 174 tawaran hendaklah dikunci dengan dua kunci yang berasingan dan anak kuncinya hendaklah dipegang oleh dua orang pegawai kanan yang berasingan

Anda layak memohon pinjaman tersebut dengan syarat mengemukakan 2 orang penjamin yang 
terdiri daripada Kakitangan Kerajaan yang telah disahkan dalam jawatan.
Anda tidak dibenarkan memohon pinjaman membeli motosikal yang telah didaftarkan atas nama 
sendiri. 
Bagi kakitangan yang potongan gajinya melebihi 60%, anda tidak layak memohon pinjaman kenderaan.
Anda layak memohon pinjaman kereta tersebut dengan syarat dapat mengemukakan Sijil 
Penilaian Kereta Terpakai yang dikeluarkan oleh pihak JKR Mekanikal, sebutharga kenderaan dan sebutharga takaful.
Anda tidak layak memohon pinjaman tersebut memandangkan gaji pokok minimum yang telah 
ditetapkan untuk Pinjaman Kereta adalah sebanyak RM1,620.00 sebulan.
Menurut Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Kelantan Bil. 7 tahun 2000 Perenggan 5.1, 
amaun pembiayan maksimum adalah sebanyak RM3,000.00 dan akan dikira kepada angka ratusan
yang terdekat.
Menurut Pekeliling Pejabat Setiausaha Kerajaan Kelantan Bil. 7 Tahun 2000 Perenggan 2.1., 
skim pembiayaan ini hanya ditawarkan kepada semua kakitangan kerajaan/agensi kerajaan  
negeri dan pihak berkuasa tempatan yang bertaraf tetap, telah disahkan dalam jawatan. 
Menurut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 1992 Perenggan 9.1, tempoh bayaran balik
adalah tidak melebihi 48 bulan.
Perlu direkodkan sebagaimana arahan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 1992 Perenggan 
12.6.
Tidak layak kerana pinjaman baru hanya boleh diluluskan selepas 3 tahun dikira mulai tarikh
kelulusan sebelumnya dengan syarat pinjaman yang ada telah diselesaikan sebagaimana
Surat  Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2009 Perenggan 3.1.

Alamat : Blok 4, Kompleks Kota Darulnaim, 15503 Kota Bharu, Kelantan.
Telefon : 609 - 748 1957
Faksimili: 609 - 748 7113
Laman web : www.pkn.kelantan.gov.my
Emel : treasury@kelantan.gov.my

 1. Pastikan telefon bimbit anda telah di set untuk sambungan 3G. (Hubungi penyedia perkhidmatan anda sekiranya anda tidak pasti).
 2. Sebagai alternatif, jika telefon bimbit atau PDA anda mempunyai sambungan WiFi, aktifkan WiFi anda dan cari sambungan WiFi pilihan anda. (Sila ingat bahawa kebanyakan perkhidmatan WiFi memerlukan langganan).
 3. Pilih pelayar (‘browser’) yang terdapat dalam telefon anda (contohnya. Internet Explorer, Opera, Safari, Web Mobile, dll.).
 4. Layari laman web menggunakan ‘browser’ dengan menaip http://www.pkn.kelantan.gov.my dan klik OK/Enter/Submit.
 5. Website akan bertukar secara automatik ke paparan bersaiz mobile.

Pihak Teknologi Maklumat Pejabat Perbendaharaan Negeri Kelantan telah menbangunkan satu sistem hebahan mengenai bayaran melalui sistem pesanan ringkas kepada kakitangan kerajaan negeri dan juga pembekal-pembekal. Untuk menyenangkan pemberitahuan bayaran anda bagi kakitangan Kerajaan Negeri Kelantan sila kemas kini maklumat peribadi dan nombor telefon anda di pejabat masing-masing di bahagian kewangan. Untuk pembekal pulak sila hantar Salinan Sijil Perniagaan,Salinan Penyata Akaun dan Nombor Telefon di tempat pejabat yang yang mana anda berurusan

Hakcipta © 2010 - 2024 Perbendaharaan Negeri Kelantan. Kemaskini Terakhir :
Paparan terbaik dengan IE 7.0, Google Chrome 10.0, Safari 4.0, Opera 10.0 atau Mozilla Firefox 3.0 dengan resolusi 1280 x 800
Blok 4, Kompleks Kota Darulnaim, 15503 Kota Bharu. Tel : 09 7481957 Faks : 09 7487113 Email : treasury[at]kelantan[dot]gov[dot]my
Penafian : Perbendaharaan Negeri Kelantan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan di atas penggunaan apa jua maklumat dalam laman web ini.